O projektu

Projekat KA2 – 2020-1-HRO1-KA204-077749 Povećanje jezičkih kompetencija romske nacionalne manjine – „Bolje sutra“ u okviru programa Erasmus + Glavna aktivnost 2: Strateška partnerstva koja sprovode partneri iz 4 evropske države (Hrvatska, Italija, Slovenija i Srbija) sa ciljem omogućavanja sticanja znanja i veština za integraciju romske nacionalne manjine u lokalnu zajednicu, kako bi se postigao glavni ishod projekta, a to je zapošljavanje.

Kako u bilo kojoj od partnerskih zemalja ne postoji višejezični sadržaj za podučavanje romske nacionalne manjine, projekat će stvoriti inovativni online sadržaj za nastavu i jačanje jezičkih kompetencija.

Rezultat projekta biće inovativna veb platforma sa modulima koji će sadržaje imati s jedne strane na romskom, a s druge strane na hrvatskom, slovenačkom, srpskom, italijanskom i engleskom jeziku.

Cilj projekta je pružanje inovativnih metoda i sadržaja za podučavanje Roma na polju podizanja jezičkih kompetencija. Inovacija se postiže putem višejezične web platforme i multimedijalnih sadržaja koji će nastati saradnjom svih partnera u projektu.

Strategija EU 2020 identifikovala je obrazovanje kao glavni pokretač društva, inovacija i razvoja, a razvoj web platforme i primena informacionih i komunikacionih tehnologija imaće pozitivne efekte na društvo u celini u cilju smanjenja stope nezaposlenosti. Projekat takođe doprinosi primeni Okvira EU za nacionalne strategije integracije Romske nacionalne manjine, čiji je cilj eliminisanje razlika između romske i neromske populacije u 4 ključne oblasti: obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu i stanovanju (Evropska komisija , 2011). Jačanje jezičkih kompetencija Romske nacionalne manjine doprinosi njihovoj konkurentnosti i lakšem zapošljavanju, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou, i doprinosi integraciji.

U oktobru 2017. godine, Evropski savet je pozvao sisteme obrazovanja i obuke da se „prilagode digitalnom dobu“, dok su u maju 2018. godine u Preporukama Saveta o ključnim kompetencijama za celoživotno učenje navele da države članice treba da rade na poboljšanju nivoa jezičkih kompetencija u službenim i drugim jezicima. Projekatom se donose nove i poboljšane prakse koje zadovoljavaju potrebe ugroženih grupa, smanjujući tako njihovu socijalno-ekonomsku nejednakost.

Ovaj inovativan pristup jačanju jezičkih kompetencija doprinosi smanjenju razlika Romske nacionalne manjine u nepovoljnom položaju i njihovih socio-ekonomskih nejednakosti.

Prema preporukama Saveta EK o ključnim kompetencijama za celoživotno učenje (2018), nedostatak kompetencija neophodnih za uspešno učešće u društvu i na tržištu rada povećava rizik od nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti, a kako je digitalni razvoj sve više prisutan na globalnom nivou, ulaganja u razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) su presudna, posebno u obrazovanju odraslih.

Obnovljeni Evropski program obrazovanja odraslih (EAAL) definiše fokus evropske saradnje u politikama obrazovanja odraslih za period do 2020. godine kao jedno od pitanja kojima će se baviti program i navodi povećanje pristupa svih odraslih osoba fleksibilnom i visokokvalitetnom učenju bilo kada u životu. Ovaj prioritet takođe odgovara povećanju kompetencija zainteresovanih strana uključenih u rad sa Romskom nacionalnom manjinom.

 

Kao što je navedeno u Izveštaju o sprovođenju nacionalnih strategija za integraciju Roma za 2019. godinu EK (Komunikacija Komisije Evropskom parlamentu i Savetu), mere koje su određene države članice preduzele za obrazovanje pripadnika romskih nacionalnih manjina imaju za cilj poboljšanje obrazovanja, borba protiv ranog napuštanja škole, podsticanje nastavka i završetka srednjeg i visokog obrazovanja ili pružanje podrške za nadoknađivanje nedostatka obrazovanja ili nepovoljnog položaja, sa naglaskom na mere desegregacije. Izveštaj ističe najvažnije teme na polju zapošljavanja kao što su obezbeđivanje efikasnog prelaska sa obrazovanja na otvoreno tržište rada, borba protiv diskriminacije od strane poslodavaca i osiguravanje usklađenosti ponude i potražnje za radnim mestima (posebno među mladim Romima koji nisu zaposleni, obrazovani ili obučeni).

Projektni konzorcijum okuplja stručnjake iz oblasti rada sa Romima koji imaju:

 • dugogodišnje iskustvo u obrazovanju i poznavanju romske nacionalne manjine kao ciljne grupe: Bajaši, Sinti i druge romske grupe
 • Četiri partnerske organizacije zapošljavaju Rome kojima je maternji jezik romski sa završenim fakultetima na jezicima zemalja partnera i poseduju ključna znanja za razvoj višejezične platforme.

Realizacijom projekta postići će se sledeći intelektualni rezultati:

 • Izveštaj o potrebama i preporuke za sadržaj web platforme
 • Inovativna web platforma sa višejezičnim modulima za učenje jezika.

Glavne projektne aktivnosti su:

 • Sprovođenje istraživanja potreba.
 • Razvijen nastavni plan sa razvijenim sadržajem i temama koji će omogućiti ciljnoj grupi lakši pristup tržištu rada, a koji će se razvijati na italijanskom, slovenačkom, srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku
 • Obuka za 10 stručnjaka koji će povećati svoje kompetencije za rad sa Romima
 • Implementacija obuke korisnika na novouspostavljenoj web platformi za učenje jezika
 • Organizacija događaja sa multiplikacionim efektom
 • Transnacionalni sastancipartnera.

Projekat će obuhvatiti sledeće ciljne grupe:

 • 10 stručnjaka koji rade sa romskom nacionalnom manjinom i koji će biće uključeni u sprovođenje istraživanja, obuku osoblja i razvoj inovativne web platforme za jačanje jezičkih kompetencija
 • nevladine i vladine organizacije i udruženja koja se bave romskim pitanjima, zainteresovane strane u sektoru obrazovanja odraslih
 • 120 pripadnika romske nacionalne manjine uključeno u istraživanje i 50 uključeno u pilotiranje primene programa
 • 100 učesnika manifestacije sa višestrukim efektom „Skup za promociju inovativnih metoda u podučavanju jezičkih kompetencija“; predstavnici nevladinih i vladinih organizacija i udruženja koja se bave romskim pitanjima, akteri u sektoru obrazovanja odraslih.

Da bi se osigurala dostupnost rezultata dobijenih sprovođenjem projektnih aktivnosti i širenjem projekata, rezultati istraživanja i inovativna web platforma biće prevedeni i na engleski jezik, a sadržaj će biti besplatan i biće prilagođen pametnim telefonima.

Nejednakost u socijalnom i ekonomskom učešću romske nacionalne manjine u poređenju sa ostatkom populacije uzrokovana je duboko ukorenjenim socijalnim problemima povezanih sa siromaštvom, niskom obrazovanju, visokoj nezaposlenosti, neadekvatnim uslovima života i stanovanja i diskriminaciju u mnogim oblastima života, posebno pristup tržištu rada.

Prema Evropskoj komisiji, Romi su najveća manjina u Evropi sa oko 10 do 12 miliona, dok samo u Evropskoj uniji ima oko 6 miliona i većina njih ima državljanstvo neke države, ali su i dalje žrtve predrasuda i diskriminacije, čak uprkos činjenici da je Evropska unija zabranila diskriminaciju. Izraz Romi, koji se koristi u ovom projektu i u drugim dokumentima koji se odnose na pomenutu manjinu, odnosi se na sve grupe Roma, bez obzira kome pripadaju (Romi, Aškalije, Sinti, Bojaši …).