O projektu

Povečanje jezikovnih kompetenc romske narodne manjšine – “Boljši jutri”, projekt KA2 – 2020-1-HR01-KA204-077749, je financiran s strani programa Erasmus+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva in ga izvajajo partnerji iz štirih evropskih držav (Hrvaška, Italija, Slovenija in Srbija). Cilj projekta je omogočiti pridobivanje znanj in veščin romski narodni manjšini z namenom lažjega vključevanja v lokalno skupnost in doseganja glavnega rezultata projekta, to je zaposlitve. 

V nobeni izmed partnerskih držav ni na voljo večjezičnih vsebin za poučevanje romske narodne manjšine, zato bodo partnerji v projektu ustvarili inovativne spletne vsebine za poučevanje in krepitev jezikovnih kompetenc. 

Rezultat projekta bo inovativna spletna platforma, na kateri bodo objavljeni moduli, katerih vsebina bo dosegljiva tako v romščini kot tudi v hrvaščini, italijanščini, slovenščini in srbščini. 

Cilj projekta je zagotoviti inovativne metode in vsebine, namenjene poučevanju Romov z namenom izboljšanja njihovih jezikovnih kompetenc. Inovacije bodo dosežene s pomočjo večjezične spletne platforme in prek multimedijskih vsebin, ki jih bodo s skupnimi močmi ustvarili vsi partnerji v projektu. 

V strategiji Evropa 2020 je Evropska unija izobraževanje opredelila kot glavno gonilo družbe, inovacij in razvoja, zato bosta spletna platforma ter uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki jih bomo razvili v projektu, pozitivno vplivala na celotno družbo in zmanjšala stopnjo brezposelnosti. Projekt prispeva tudi k izvajanju Okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, katerega cilj je odpraviti razlike med romsko in neromsko populacijo na štirih ključnih področjih: izobraževanju, zaposlovanju, zdravstvu in nastanitvi (Evropska komisija, 2011). Krepitev jezikovnih kompetenc romske narodne manjšine prispeva k njihovi konkurenčnosti in lažji zaposlitvi na lokalni in mednarodni ravni ter prispeva k njihovi integraciji.

Evropski svet je oktobra 2017 pozval, da se sistemi izobraževanja in usposabljanja “prilagodijo digitalni dobi”, maja 2018 pa je v priporočilih Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje navedeno, da bi si morale države članice prizadevati za izboljšanje ravni jezikovnih kompetenc v uradnih in drugih jezikih. V projektu tako sprejemamo nove in izboljšane prakse, ki ustrezajo potrebam skupin z manj priložnostmi in tako zmanjšujejo njihovo socialno-ekonomsko neenakost.

Takšen inovativni pristop h krepitvi jezikovnih kompetenc prispeva k zmanjšanju razlik romske narodne manjšine in njihovih socialno-ekonomskih neenakosti.

V skladu s priporočili Sveta EU glede ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje (2018) pomanjkanje kompetenc, potrebnih za uspešno sodelovanje v družbi in na trgu dela, povečuje tveganje za brezposelnost, revščino in socialno izključenost, in ker je digitalni razvoj vse bolj prisoten povsod po svetu, so naložbe v razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ključne, zlasti pri izobraževanju odraslih.

Prenovljeni evropski program za učenje odraslih (EAAL) opredeljuje osrednjo temo evropskega sodelovanja pri politikah izobraževanja odraslih za obdobje do leta 2020 kot eno od vprašanj, ki jih je treba obravnavati v programu, in navaja povečanje dostopa vseh odraslih do prožnega in kakovostnega učenja kadar koli v življenju. Ta prednostna naloga ustreza tudi povečanju kompetenc zainteresiranih strani, vključenih v delo z romsko narodno manjšino.

V poročilu o izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov za leto 2019 (sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu) je navedeno, da so ukrepi številnih držav članic za izobraževanje pripadnikov romskih narodnih manjšin namenjeni izboljšanju kakovosti izobraževanja, boju proti zgodnji opustitvi šolanja, spodbujanju nadaljevanja in dokončanja šolanja na srednjih in visokih šolah ali zagotavljanju podpore za nadomestitev pomanjkanja izobrazbe ali prikrajšanosti, pri čemer je poudarek na ukrepih, namenjenih proti ločevanju med Romi in ostalim prebivalstvom. Poročilo izpostavlja najpomembnejše teme na področju zaposlovanja, kot so zagotavljanje učinkovitega prehoda z izobraževalnega sistema na trg dela, boj proti diskriminaciji s strani delodajalcev in zagotavljanje usklajevanja ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih (zlasti med mladimi Romi, ki niso zaposleni, izobraženi ali usposobljeni).

V projektnem konzorciju so združeni strokovnjaki s področja dela z Romi, ki imajo: 

 • dolgoletne izkušnje na področju izobraževanja in poznavanja  romske narodne manjšine kot ciljne skupine: Bajaši, Sinti in druge romske skupine;
 • v svojih organizacijah zaposlene Rome, ki so rojeni govorci romskega jezika, imajo univerzitetno izobrazbo v jeziku ene od partnerskih držav in imajo ključno znanje za razvoj večjezične platforme.

Z izvedbo projekta bomo dosegli naslednje intelektualne rezultate:

 • poročilo o potrebah ciljne skupine in priporočila za vsebino, objavljeno na platformi;
 • inovativno spletno platformo z večjezičnimi moduli za učenje jezikov. 

Glavne dejavnosti v projektu so: 

 • izvajanje raziskav o potrebah ciljne skupine;
 • priprava učnega načrta, razvoj učnih vsebin in tematik, ki jih bo načrt vseboval in bodo ciljni skupini omogočile lažji dostop do trga dela. Učni načrt bo pripravljen v hrvaškem, italijanskem, slovenskem, srbskem in v angleškem jeziku;
 • usposabljanje 10 strokovnjakov, ki bodo na ta način povečali svoje kompetence za delo z Romi;
 • izvajanje izobraževanja uporabnikov na novoustanovljeni spletni platformi za učenje jezikov;
 • organizacija dogodkov z multiplikativnim učinkom;
 • mednarodna srečanja partnerjev. 

V projekt bodo vključene sledeče ciljne skupine: 

 • 10 strokovnjakov, ki delajo z romsko narodno manjšino in bodo vključeni v izvajanje raziskav, usposabljanje osebja in razvoj inovativne spletne platforme za krepitev jezikovnih kompetenc;
 • nevladne in vladne organizacije in združenja, ki se ukvarjajo z romsko problematiko, zainteresirane strani, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih;
 • 120 pripadnikov romske narodne manjšine, ki so sodelovali v raziskavi in 50 pripadnikov, ki bo sodelovalo pri izvajanju testnega programa;
 • 100 udeležencev multiplikativnega dogodka “Srečanje za promocijo inovativnih metod pri poučevanju jezikovnih kompetenc”; predstavniki nevladnih in vladnih organizacij in združenj, ki se ukvarjajo z romsko problematiko, zainteresirane strani, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih.

Rezultati raziskav in inovativna spletna platforma bodo prevedeni v angleški jezik, saj želimo projektni partnerji tako zagotoviti razpoložljivost rezultatov, pridobljenih z izvajanjem projektnih dejavnosti in razširjanjem projekta. Dostop do vsebine na platformi bo brezplačen, vsebina pa bo prilagojena tudi za uporabo na pametnih telefonih.

Globoko zakoreninjeni socialni problemi, povezani z revščino, nizko izobrazbo, visoko brezposelnostjo, neustreznimi življenjskimi in stanovanjskimi razmerami ter diskriminacijo na številnih življenjskih področjih, zlasti dostopom do trga dela povzročajo neenakost romske narodne manjšine pri udeležbi na socialnem in ekonomskem področju v primerjavi s preostalim prebivalstvom. 

Po podatkih Evropske komisije so Romi največja manjšina v Evropi od približno 10 do 12 milijonov, medtem ko jih je samo v Evropski uniji okoli šest milijonov in večina jih ima državljanstvo države, v kateri prebivajo. Romi so še vedno žrtve predsodkov in diskriminacije kljub temu, da je Evropska unija prepovedala diskriminacijo. Izraz Romi, uporabljen v tem projektu in v drugih dokumentih, povezanih z omenjeno manjšino, se nanaša na vse skupine Romov, ne glede na to, kateri skupini pripadajo (Romi, Aškali, Sinti, Bojaši, …).