O projektu

Projekt KA2 – 2020-1-HRO1-KA204-077749 Povećanje jezičnih kompetencija romske nacionalne manjine – ”Bolje sutra” u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva provode partneri iz 4 europske zemlje (Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije) s ciljem omogućavanja stjecanja znanja i vještina za integraciju Romske nacionalne manjine u lokalnu zajednicu, kako bi se ostvario glavni ishod projekta a to je zapošljavanje.

Kako niti u jednoj od zemalja partnera ne postoji višejezični sadržaj za podučavanje Romske nacionalne manjine kroz projekt će se kreirati inovativni online sadržaj za poučavanje te jačanje jezičnih kompetencija.

Rezultat projekta bit će inovativna web platforma s modulima koji će imati s jedne strane sadržaj na romskom, a s druge strane na hrvatskom, slovenskom, srpskom, talijanskom i engleskom jeziku.

Cilj projekta je omogućiti inovativne metode i sadržaje za poučavanje Roma u području podizanja jezičnih kompetencija. Inovativnost se postiže višejezičnom web platformom i multimedijskim sadržajima koji će nastati suradnjom svih partnera na projektu.

Strategija EU 2020. kao glavni pokretač društva, inovacija i razvoja prepoznato je upravo obrazovanje, a razvoj online platforme te primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija imat će pozitivne učinke na društvo u cjelinu u svrhu smanjenja stope nezaposlenosti. Projekt doprinosi i provedbi Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Romske nacionalne manjine, čiji je cilj ukloniti razlike između romskog stanovništva te ne romskoga u 4 ključna područja: obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu i stanovanju (Europska komisija, 2011.). Jačanjem jezičnih kompetencija Romske nacionalne manjine doprinosi se njihovoj konkurentnosti i lakšem zapošljavanju, kako na lokalnoj tako i na međunarodnoj razini te se doprinosi integraciji.

Europsko vijeće je u listopadu 2017. pozvalo da se sustavi obrazovanja i osposobljavanja „prilagode digitalnom dobu” dok u svibnju 2018. u Preporukama vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje navode i da bi države članice trebale raditi na poboljšanju razine jezičnih kompetencija službenog i drugih jezika. Projektom se donose nove i poboljšane prakse kojima se zadovoljavaju potrebe skupina u nepovoljnom položaju čime se umanjuje njihova socioekonomska nejednakost.

Ovaj inovativni pristup jačanja jezičnih kompetencija doprinosi smanjenju razlika Romske nacionalne manjine u nepovoljnom položaju i njihovim socioekonomskim nejednakostima.

Prema preporukama Vijeća EK o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (2018. god.), neposjedovanje kompetencija potrebnih za uspješno sudjelovanje u društvu i na tržištu rada povećava rizik od nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti, a kako je digitalni razvoj na globalnoj razini sve prisutniji, ključna su ulaganja u razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), posebice u obrazovanju odraslih.

Obnovljeni Europski program za obrazovanje odraslih (EAAL) definira usmjerenost europske suradnje u politikama obrazovanja odraslih za razdoblje do 2020. kao jedno od pitanja koje treba rješavati u programu i navodi povećanje mogućnosti pristupa svih odraslih osoba fleksibilnom i visokokvalitetnom učenju u bilo kojem trenutku u životu. Ovaj prioritet odgovara i povećanju kompetencija dionika uključenih u rad s Romskom nacionalnom manjinom.

Kako se navodi u Izvješću o provedbi nacionalnih strategija integracije Roma za 2019. EK (Komunikacija komisije Europskom parlamentu i vijeću), mjere koje određeni broj država članica poduzima po pitanju obrazovanja pripadnika romskih nacionalnih manjina usmjerene su na poboljšanje stupnja obrazovanja, suzbijanje preranog napuštanja školovanja, poticanje nastavka i završetka srednjeg i visokog obrazovanja ili pružanje potpore za nadomještanje nedostatka obrazovanja ili nepovoljnog položaja, uz stavljanje naglaska na desegregacijske mjere. Izvješće kao najvažnije teme u području zapošljavanja ističe osiguravanje učinkovitog prelaska iz obrazovanja na otvoreno tržište rada, suzbijanje diskriminacije koju provode poslodavci te osiguravanje usklađivanja ponude i potražnje za poslovima (posebno među mladim Romima koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju).

Projektni konzorcij okuplja stručnjake iz područja rada s Romima koji imaju:

 • dugogodišnje iskustvo u obrazovanju i poznavanju Romske nacionalne manjine kao ciljne skupine: Bajaši, Sinti i druge skupine Roma
 • 4 partnerske organizacije zapošljavaju Rome koji su izvorni govornici romskog jezika sa završenim fakultetima na jezicima partnerskih zemalja te posjeduju ključna znanja za izradu višejezične platforme.

Provedbom projekta ostvarit će se sljedeći intelektualni rezultati:

 • Izvješće o potrebama i preporuke za sadržaj platforme
 • Inovativna web platforma s višejezičnim modulima za učenje jezika.

Glavne projekte aktivnosti su:

 •  Provedba istraživanja potreba
 •  Izrađen nastavni plan s razvijenim sadržajem i temama koje će omogućiti ciljnoj skupini lakši pristup tržištu rada, a koji će se razviti na talijanskom, slovenskom, srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku
 • Trening stručnjaka za 10 osoba koje će povećati svoje kompetencije za rad s Romima
 •  Provedba treninga korisnika na novo uspostavljenoj web platformi za učenje jezika
 • Organizacija događaja s multiplicirajućim učinkom
 • Transnacionalni sastanci partnera.

Projekt će obuhvatiti sljedeće ciljne skupine:

 • 10 stručnjaka koji rade s Romskom nacionalnom manjinom te će se uključiti u provedbu istraživanja, trening osoblja te izradu inovativne web platforme za jačanje jezičnih kompetencija
 • nevladine i vladine organizacije i udruge koje se bave pitanjima Roma, dionici u sektoru obrazovanja odraslih
 • 120 pripadnika Romske nacionalne manjine  uključenih u istraživanje te 50 uključenih u pilotiranje provedbe programa
 • 100 sudionika događaja s multiplicirajućim učinkom “Skup za promicanje inovativnih metoda u poučavanju jezičnih kompetencija”; predstavnika nevladinih i vladinih organizacija i udruga koje se bave pitanjima Roma, dionici u sektoru obrazovanja odraslih.

Kako bi se osigurala dostupnost rezultata dobivenih provedbom projektnih aktivnosti te diseminacija projekta, rezultati istraživanja te inovativna web platforma bit će prevedeni i na engleski jezik, a sadržaj će biti besplatan te će biti prilagođen i za pametne telefone.

Neravnomjernost u društvenoj i gospodarskoj participaciji Romske nacionalne manjine u odnosu na ostatak stanovništva uzrokovana je duboko ukorijenjenim socijalnim problemima povezanima sa siromaštvom, niskim stupnjem obrazovanja, visokom stopom nezaposlenosti, neodgovarajućim uvjetima života i stanovanja te diskriminacijom u mnogim područjima života, posebno pristupu tržištu rada.

Prema podacima Europske komisije Romi su najveća manjina u Europi od oko 10 do 12 milijuna, dok ih je u samoj u Europskoj uniji oko 6 milijuna i većina ih ima državljanstvo neke zemlje no i dalje su žrtve predrasuda i diskriminacije čak i unatoč činjenici da je Europska unija zabranila diskriminaciju. Izraz Romi, koji se koristi u ovom projektu te u drugim dokumentima koji se odnose na navedenu manjinu, odnosi se na sve skupine Roma, bez obzira kome pripadaju (Romi, Ashkali, Sinti, Boyashi…).