Pojmovnik

Hrvatski
diskriminacija na poslu

nezakonit je ako se temelji na spolu, građanskom statusu, obiteljskom statusu, seksualnoj orijentaciji, vjeri, dobi, invaliditetu, rasi … To znači da se netko prema jednoj osobi ponaša nepovoljnije od druge osobe.

Romani chib
diskriminacija na poslu - diskriminacija ki buti - naje premalo hakaj ako ovola sebepi taro djender, manushengo statusi, familijako statusi, seksualno orijentacija, pachavipa, bersha, invaliditeti, rasa...
Ljimba d'Bjaš
Diskriminacija p psle - P posle pote šefu ili nuščine altu sc zk ili nušte fake če nuj bun d tine (k nulukri bine ili alta
Sinti
Diskriminasjone in labatarpe - Ilegale ta vel maskar genere, stato civile, stato familjare,orjentamento sesuale, religjone, bers, disabilita, gara..... pinel ke kiake kerela sukar vas jek persona i na par ja vavar persona.