Pojmovnik

Srpski
razgovor za posao

službeni sastanak na kome se podnosiocu zahteva postavlja niz pitanja kojima predstavnik poslodavca ocenjuje da li je podnosilac zahteva podoban za posao.

Romani chib
vakeriba bashi buti - slizhbeno kedinipa ano kova manusheske kova magol buti ćhivena pe savena puchipa soleja dikhola pe da li o manush shaj kerol odoja buti.
Ljimba d'Bjaš
Orbit d lukru - Dak kac lukru a tunč merđ ku gazda s urbešt
Sinti
Rakarbe pur labatarpe - Ja riunjon formale in dua karena tuke but dumandi e kun kala tur raj du labatarbe se jal kerdo misto pur labatarbe