Pojmovnik

Srpski
Rad na računaru u CV

navedite programe u kojima znate raditi i nivo znanja u radu
navedeni h programa. Za većinu radnih pozicija, biće dovoljno da radite u MS Office paketu (Word, Excel, Power Point…) i na Internetu, osim ukoliko ne konkurišete za poziciju koja zahteva neka specifična i napredna znanja, tada navodite stručna znanja koja imate. Ako imate završen neki kurs računara, obavezno to navedite, kao i ustanovu gde ste to znanje stekli. Napišite sve stručne programe koje znate da koristite i odredite nivo svog znanja (početni, srednji, napredni, ekspertski nivo).

Romani chib
buti ko rachunari ko CV - sikaven programija kola djanena te keren thaj olengoro niveli. Basho po buderi bucharne thana, ka ovol kobor valjanol te keren buti ko MS Office paketi (Word, Excel, Power Point...) thaj ko INternet, ako na konkurishinena ki pozicija koja mangola nesave specifichno djandipa, tadeni sikaven djandipa kola isitumen. Ako isi tumen agorishimo nesavo kursi taro rachunarija, odova sikaven, sar em kote odova djandipa liljen. Ramosaren sa djandipaske programija kola djanen te koristinen thaj kova niveli taro djandipa(startno, masharuno, angluno, ekspertsko niveli).
Ljimba d'Bjaš
Lukru p kompjuter in CV -
Sinti
U komputer funsjona in CV - Scrivarea u programi ke gines ta labatares e ar jal fjermi ta kares doa labatarbe.Par kroll u labatarbe i doal labatares in dur paketo Ms office (world,excel,power point........) par internet,a meno ke na kamela piu but, pin u ginea. Ta kardal ja korso du komputer pinlo,in dua tapardalo. Ghin u ginea du programi profesionali e ta pines kroll u ginea(pisal,pisal piu but,but,piu but.) pin u programi ke gines ta labatares e kisi ginea in dur labatarpe.