Pojmovnik

Hrvatski
Rad na računalu u CV

navedite programe u kojima znate raditi i nivo znanja u radu navedenih programa. Za većinu radnih pozicija, dovoljno je da radite u MS Office paketu (Word, Excel, Power Point…) i na Internetu, osim ukoliko ne konkurirate za poziciju koja zahtjeva neka specifična i napredna znanja, tada navedite stručna znanja koja imate. Ako imate završen neki računalni tečaj, obavezno to navedite, kao i ustanovu gdje ste to znanje stekli. Napišite sve stručne programe koje znate koristiti i odredite nivo svog znanja (početni, srednji, napredni, ekspertski nivo).

Romani chib
buti ko rachunari ko CV - sikaven programija kola djanena te keren thaj olengoro niveli. Basho po buderi bucharne thana, ka ovol kobor valjanol te keren buti ko MS Office paketi (Word, Excel, Power Point...) thaj ko INternet, ako na konkurishinena ki pozicija koja mangola nesave specifichno djandipa, tadeni sikaven djandipa kola isitumen. Ako isi tumen agorishimo nesavo kursi taro rachunarija, odova sikaven, sar em kote odova djandipa liljen. Ramosaren sa djandipaske programija kola djanen te koristinen thaj kova niveli taro djandipa(startno, masharuno, angluno, ekspertsko niveli).
Ljimba d'Bjaš
Lukru p kompjuter in CV -
Sinti
U komputer funsjona in CV - Scrivarea u programi ke gines ta labatares e ar jal fjermi ta kares doa labatarbe.Par kroll u labatarbe i doal labatares in dur paketo Ms office (world,excel,power point........) par internet,a meno ke na kamela piu but, pin u ginea. Ta kardal ja korso du komputer pinlo,in dua tapardalo. Ghin u ginea du programi profesionali e ta pines kroll u ginea(pisal,pisal piu but,but,piu but.) pin u programi ke gines ta labatares e kisi ginea in dur labatarpe.