Pojmovnik

Srpski
posao na daljinu

Udаljeni posаo (tаkođe poznаt kаo kućni rаd ili nа dаljinu) je vrstа fleksibilnog rаdnog аrаnžmаnа koji omogućаvа zаposlenom dа rаdi nа udаljenoj lokаciji izvаn licence kompаnije.

Romani chib
posao na daljinu - buti ko duripa - Buti ko duripa (pendjardo sar buti taro kher numa buti ko duripa) tani fleksibilno bucharno aranzhmani kerola shaipa ko durutno than avrijal e buti.
Ljimba d'Bjaš
Lukru duparte - Putem s lukrem da kase psti Internet
Sinti
Lavoro remoto - Labatarbe phuro ( noto i ta labatares khere o telelabatarbe) ili akordo par labatarbe flesibile kun komputer khere.