Pojmovnik

Srpski
koodinator

je osobа čiji je posаo orgаnizovаti dogаđаje ili аktivnosti i pregovаrаti sа drugimа kаko bi se osigurаlo dа deluju efikаsno.

Romani chib
koodinator - koordinatori - Manush kaski buti te organizuinol aktivnostija averenca sar shaj ovol shukar saradnja.
Ljimba d'Bjaš
Kordinator - Omu kare zče čine će u fače š kum
Sinti
Coordinatore - Ja persona ke organisarela par tavel sikuro ke kiake u vavar ke labatarena karenalo misto