DRPDNM

Društvo za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto ali krajše DRPDNM je društvo, ki se ukvarja s področji, kot so socialno varstvo, mladina in kultura na državni in mednarodni ravni. S svojim delovanjem si prizadevajo prispevati k razvoju vključujoče in odprte družbe, s posebnim poudarkom na socialni vključenosti narodnih manjšin. V svojih dejavnostih spodbujajo civilni dialog med romsko manjšino, društvi in odločevalci, da bi vplivali na položaj in možnosti Romov v Sloveniji. DRPDNM je organizacija, ki temelji na solidarnosti, strpnosti, prostovoljstvu in sodelovanju pri oblikovanju javne politike. Cilji društva so ustvarjanje zavesti o državljanstvu in medkulturnem dialogu z vključevanjem različnih skupin državljanov.
Društvo je skozi leta odprlo Dnevni center za otroke in Dnevni center za romske otroke, ki izvajata programe vključevanja ranljivih skupin, ki so socialno izključene. Nekateri od teh programov so: Kultura, Živeti skupaj, KULT – PRAKSI, Regionalni center nevladnih organizacij in Aktivno državljanstvo. Programi temeljijo na socialnem vključevanju in izboljšanju osnovnih znanj ter krepitvi lokalne skupnosti s poudarkom na odraslih Romih.
Pogosto organizirajo tudi javne dogodke, kot so okrogle mize, javni forumi, konference, televizijske oddaje, da bi ozaveščali o pomenu medkulturnosti in krepili družbo za vključevanje Romov.