Pojmovnik

Hrvatski
skrbnik

Osoba koju je sudac imenovao da zaštiti interese ranjive ili nesposobne osobe koja može biti podvrgnuta nekom obliku pravnog postupka, samo za vrijeme dok je predmet te osobe u razmatranju

Romani chib
skrbnik - manush so arakhol tut - Manush kaste o sudija anavkerdja te arakhi interesija taro manush kova naje sposobno basho odova, koja shaj te ovol mukhli ko nesavo hakajseko postupko, ko vakti kana e manusheske lila ko dikhipa.
Ljimba d'Bjaš
Kare m pzašte - Ela kare m pzašte knd mesk bitjag ili p kupij kare nare mame š tate
Sinti
Kustode - Ja persona kerdi aposta da ja gjudice par ta prutegjarel u interesi da ja persona miga zorli miga but fjermi ke i puri ta vel tapardo par ja asjone legale,par u siro ke i persona ilo dikado.