Pojmovnik

Hrvatski
Nagrade i priznanja u CV

dobro ih je navesti čak i kada nisu vezane za posao za koji konkurirate jer vas one uvijek prikazuju u lijepom svijetlu.

Romani chib
nagrade ko CV - shukar te phenol pe kaj isi em ako naje phanle buchaja bashi koja konkurishinena.
Ljimba d'Bjaš
Če akptat d lukru
Sinti
U premi e rikonosimenti in CV - I sukar ta pinesli parke karena ta nakes misto