Pojmovnik

Hrvatski
IP Addresa

Adresa internetskog protokola ili IP adresa numerička je adresa koja odgovara vašem računalu u mreži. Kada se računalo želi povezati s drugim računalom, povezuje se s IP adresom tog računala.

Romani chib
IP Addresa - IP Addresa - Adresa taro internetsko protokol numa IP adresa numerichko tani adresa koja tani premalo tumaro rchunari ki mrezha. Kana o rachunari magol te phanolpe avereja, phanelape IP adresaja taro odova rachunari.
Ljimba d'Bjaš
Adresa IP - Toc kompjuterli are broju IP kaše lumja lumili š prezimili
Sinti
Indiriso IP - Jek indiriso ar protocolo internet o indiriso IP.ili indiriso numeriko ke korispondarela ar computer in rete servola sempre par ta konetaresto da ja computer ja vavar.