Pojmovnik

Srpski
sindikat

je organizacija koja sa poslodavcem pregovara o boljoj plati i uslovima

Romani chib
sindikat - sindikati - odoja tani organizacija koja kerola lafi poslodavceja bash po bari plata thaj shaipa te kerol pe buti.
Ljimba d'Bjaš
Sindikat - Lumja kare lukre in sindikat žute alu alcilor kare lukre mult š dak nušte nuje bine merđ la jej
Sinti
Sindakato - Ja asocjasione ke rikarela i rik da kola ke labatarena e lena vrin tar Diriti,ke dento ja vas