Pojmovnik

Srpski
predrаsude

Verovаnje ili pogled nа pojedincа ili grupu kojа se ne zаsnivа nа znаnju ili dokаzimа uglаvnom negаtivno u fokusu nа toj pojedincu ili grupi

Romani chib
predrasude - predrasude - Pachavipa numa dikhipa ko jek manush numa grupa kova na ovola ko djandipa , negativno tano ko fokus ko odova jek manush numa grupa.
Ljimba d'Bjaš
Predrasude - Mult lumje nare ku če s kuste š atunč zče alci kj srčija
Sinti
Pregjudisjo - Ja konvinzjone dea koa bi ta pringjares o gjnes, Racarea ta na pringjarea jek persona o grupo.