Pojmovnik

Hrvatski
predrasude

Vjerovanje ili pogled na pojedinca ili grupu koji se ne temelji na znanju ili dokazima, općenito negativno u fokusu na tog pojedinca ili grupu

Romani chib
predrasude - predrasude - Pachavipa numa dikhipa ko jek manush numa grupa kova na ovola ko djandipa , negativno tano ko fokus ko odova jek manush numa grupa.
Ljimba d'Bjaš
Predrasude - Mult lumje nare ku če s kuste š atunč zče alci kj srčija
Sinti
Pregjudisjo - Ja konvinzjone dea koa bi ta pringjares o gjnes, Racarea ta na pringjarea jek persona o grupo.