Pojmovnik

Hrvatski
ugovor o zaposlenju

postoji ako se nekome ponudi posao za uzvrat za plaću i prihvati ponudu.

Romani chib
ugovor o zaposlenju - kontrakti taro keriba buti - ovola ako nekaske dolape buti bashi plata thaj prihvatinipe e ponuda.
Ljimba d'Bjaš
Ugovor d posle - Knd lukri in firma a tunč aj ugovoru d posle
Sinti
Kontrato di asunsjone Lil ke tapardento - Quando tapardento tu labatarea e vea pleskardo.