Pojmovnik

Hrvatski
kandidat

Sudjeluje li osoba testiranjem ili nekom drugom akcijom u programu certificiranja. Kandidat može biti i osoba koja je nominirana, kvalificirana ili na neki drugi način prikladna za određenu ulogu u organizaciji.

Romani chib
kandidat - kandidati - Ljol than manush testiripaja numa aver akcijaja ko programi taro certifiripa. Kandidati shaj ovol manush kova nominirimo, kvalifikuimo numa ko aver shaipa shaj kerol rola ki organizacija.
Ljimba d'Bjaš
Kandidatu
Sinti
kandidato - Ja persona ke karela ja test o asjone, in programa di certifikasjone.Kandidato par ta karenlo ta karel cimuni da particolare o ja labatarpe in organisasjone.