Pojmovnik

Hrvatski
aplicirati

prijaviti se za neko radno mjesto

Romani chib
te aplicirine
Ljimba d'Bjaš
Aplikat - Knd aj trimes d lukru p licitie
Sinti
U proceso di aplikasjone par ta kares ja labatarbe