Glossary

English
Gender equity

The fair distribution of income, resources, and responsibilities among men and women

Romani chib
jekhipa ko djender - Ulavipa premalo hakaj taro thajra, resurs, thaj jekpuchipa mashkaro mursha thaj djuvlja.
Ljimba d'Bjas
jekhipa ko djender
Sinti
Genere Equity (Coa giusti tra murs e romnja) - I gjusta divisjone,ta spartares u love du meritona kajek da kroll tra murs ta romnja.