Glossary

English
Bankruptcy

happens when an organisation or a person is unable to honour its financial obligations or make payment to its creditors. A petition for bankrupcy is filed in the court.

Romani chib
bankrot - bankrot - ovola kana e organizacija numa manush nashti pherola ple finansijake pharipa numa te pokinol ple borchija. mangipa basho bankrot dolape ko krisi.
Ljimba d'Bjas
Gataj ku banji - Knd najem majmult banji d mmika
Sinti
Fallimento - Sucedolo quando ja organisasjone ja persona nila miga in grado ta rikarel peskar ordini du love e ta pleskarel peskar kreditori. Ja petisjon per Bakarotta ila pildi tel in dur tribunale